Registracija korisnika

Upute za registraciju

Da biste mogli pristupiti prijavnicama, morate se registrirati. Putem e-adrese i lozinke, koje ste upisali prilikom registracije, možete se prijaviti u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Prijavitelj iz određene organizacije koji se prvi registrira postaje glavni administrator korisničkog profila za tu organizaciju te on ostalima, koji žele pristupiti i uređivati prijavnice te organizacije, mora poslati odobrenje za pristup korisničkom profilu.

U trenutku kad se druga osoba pokuša upisom OIB-a registrirati za već upisanu organizaciju glavni administrator korisničkog profila dobit će automatsku poruku s linkom za odobrenje ili odbijanje pristupa. Čim glavni administrator novom korisniku odobri ili odbije pristup, korisnik će na upisanu e-adresu dobiti obavijest o odobrenju ili odbijanju pristupa kao i uputu za daljnje postupanje.

Korisnik će odobrenjem dobiti administratorske ovlasti za korisnički profil te organizacije, koje uključuju uređivanje, pohranjivanje i slanje prijavnica. Tijekom procesa prijavljivanja samo registrirani korisnici profila organizacije imaju pristup prijavnicama te organizacije.